Laax

S. Messa da laud

Bild 4Dumengia, 20 da november 2022
allas 18.30 uras a Domat/Ems
cun sur Gregor Barmet

Cordial invit a nossa messa da laud cun musica nova, moderna e  spirituala e cun ina liturgia ed oraziuns per part cumpletadas cun acustica, graficas ni  elements visuals.

Nus selegrein sin in bien seveser cun vus.